Privacyverklaring

Boksvereniging Bredase Ring Boksvereniging Bredase Ring, gevestigd aan Oranjeboomstraat 163 te Breda, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

https://www.bredasering.nl/
Oranjeboomstraat 163 te Breda

Mail: w.dieckmann@home.nl
Tel.: 0610797782

Marijke Dieckmann-van Bezouw is de Functionaris Gegevensbescherming van Boksvereniging Bredase Ring.  Zij is te bereiken via w.dieckmann@home.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Boksvereniging Bredase Ring verwerkt je persoonsgegevens doordat je jezelf hebt ingeschreven als lid van onze vereniging.  Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Boksvereniging Bredase Ring verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar.  Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via WimDieckmann03@outlook.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Boksvereniging Bredase Ring verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het incasseren van de contributie
 • Het verzenden van nieuws betreffende de vereniging
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is in het kader van jouw lidmaatschap van onze vereniging.
 • Je te informeren over wijzigingen van openingstijden, trainingsaanbod.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Boksvereniging Bredase Ring bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Na opzegging van het lidmaatschap worden je gegevens verwijderd, mits je aangeeft als non-actief lid geregistreerd te willen blijven.

Delen van persoonsgegevens met derden

Boksvereniging Bredase Ring verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze lidmaatschapsovereenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Boksvereniging Bredase Ring gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Boksvereniging Bredase Ring en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar WimDieckmann03@outlook.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Boksvereniging Bredase Ring wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Boksvereniging Bredase Ring neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact via WimDieckmann03@outlook.com